<-- Romans 1:32 | Romans 2:2 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 2:1

Romans 2:1 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܚܰܝܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀

Translations

(Etheridge) Wherefore thou hast no excuse, O man, who judgest thy neighbour; for in that for which thou judgest thy neighbour, thou condemnest thyself; for in those which thou judgest, thou also art conversant.

(Murdock) There is therefore no excuse for thee, O man, that judgest thy neighbor; for by judging thy neighbor, thou condemnest thyself; for thou that judgest, dost practise the same things.

(Lamsa) THEREFORE you are inexcusable, O man, to judge your neighbor: for in judging your neighbor, you condemn yourself; for even you who judge practice the same things yourself.

(KJV) Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62045-02010 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-02011 - Masculine Singular - - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62045-02012 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62045-02013 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܡܦܩ ܡܰܦ݁ܰܩ 2:13324 ܢܦܩ Noun defense, answer 292 129 62045-02014 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19636 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62045-02015 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܳܘ 2:254 ܐܘ Particle O!, Oh! 4 15 62045-02016 - - - - - - No - - -
ܒܪܢܫܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ 2:1441 ܐܢܫ Noun human 56 40 62045-02017 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܳܐܶܢ 2:4414 ܕܢ Denominative judge 95 56 62045-02018 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܒܪܗ ܚܰܒ݂ܪܶܗ 2:6183 ܚܒܪ Noun friend, companion, associate, comrade, neighbour 125 69 62045-02019 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܗܘ ܒ݁ܗܰܘ 2:5034 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62045-020110 - Masculine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-020111 - - - - - - No - - -
ܕܕܐܢ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ 2:24369 ܕܢ Denominative judge 95 56 62045-020112 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-020113 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܚܒܪܟ ܚܰܒ݂ܪܳܟ݂ 2:6188 ܚܒܪ Noun friend, companion, associate, comrade, neighbour 125 69 62045-020114 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܢܦܫܟ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ 2:13489 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-020115 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-020116 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܚܝܒ ܡܚܰܝܶܒ݂ 2:25104 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62045-020117 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-020118 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-020119 - - - - - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-020120 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-020121 - - - - - - No - - -
ܕܕܐܢ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ 2:24369 ܕܢ Denominative judge 95 56 62045-020122 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-020123 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62045-020124 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-020125 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܬܗܦܟ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ 2:24666 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62045-020126 Second Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-020127 Second Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.