<-- Romans 4:11 | Romans 4:13 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 4:12

Romans 4:12 - ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܠܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܀

Translations

(Etheridge) and the father of the circumcision, not of them who are of the circumcision only, but of them who pursue [Or, accomplish, fulfil.] the footsteps of the faith of uncircumcision of our father Abraham.

(Murdock) and the father of the circumcision; not to them only who are of the circumcision, but to them also who fulfill the steps of the faith of our father Abraham in [his] uncircumcision.

(Lamsa) So that the father of circumcision is not only to those who are of circumcision, but also to those who walk in the steps of the faith of our father Abraham while he was yet uncircumcised.

(KJV) And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܒܐ ܘܰܐܒ݂ܳܐ 2:43 ܐܒ Noun father 2 13 62045-04120 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܓܙܘܪܬܐ ܠܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ 2:3673 ܓܙܪ Noun circumcision 67 46 62045-04121 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-04122 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-04123 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-04124 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62045-04125 - - - - - - No - - -
ܓܙܘܪܬܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ 2:3668 ܓܙܪ Noun circumcision 67 46 62045-04126 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-04127 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62045-04128 - - - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-04129 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-041210 - - - - - - No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-041211 - Common Plural - - - No - - -
ܕܫܠܡܝܢ ܕ݁ܫܳܠܡܺܝܢ 2:21495 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62045-041212 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܥܩܒܬܐ ܠܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:16143 ܥܩܒ Noun heel, ankle, footstep 424 167 62045-041213 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1192 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62045-041214 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܘܪܠܘܬܐ ܕ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:15429 ܥܪܠ Noun uncircumcision 408 161 62045-041215 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܢ 2:39 ܐܒ Noun father 2 13 62045-041216 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܐܒܪܗܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:165 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62045-041217 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.