<-- Romans 4:15 | Romans 4:17 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 4:16

Romans 4:16 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܠܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) Therefore it is by faith, which is through grace, that we are justified, that the promise might be firm unto all his seed; not to that which is of the law only, but also to that which is of the faith of Abraham, who is the father of us all:

(Murdock) Wherefore, it is by the faith which is by grace, that we are justified: so that the promise may be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but also to that which is of the faith of Abraham, who is the father of us all:

(Lamsa) Therefore it is by faith that we will be justified by grace; so that the promise might be sure to all his seed; not only to him who is of the law, but also to him who is of the faith of Abraham who is the father of us all,

(KJV) Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62045-04160 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-04161 - Masculine Singular - - - No - - -
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62045-04162 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8026 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62045-04163 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܙܕܕܩ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ 2:5581 ܙܕܩ Verb justify, right, fitting, approve 110 63 62045-04164 First Common Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܘܢܗܘܐ ܘܢܶܗܘܶܐ 2:5129 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-04165 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܫܪܝܪ ܫܰܪܺܝܪ 2:22271 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62045-04166 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܘܠܟܢܐ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ 2:11919 ܡܠܟ Noun promise 257 117 62045-04167 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܟܠܗ ܠܟ݂ܽܠܶܗ 2:10099 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62045-04168 - Masculine - - - - No Third Masculine Singular
ܙܪܥܗ ܙܰܪܥܶܗ 2:5981 ܙܪܥ Noun seed 121 68 62045-04169 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-041610 - - - - - - No - - -
ܠܐܝܢܐ ܠܰܐܝܢܳܐ 2:685 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-041611 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62045-041612 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62045-041613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-041614 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62045-041615 - - - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-041616 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-041617 - - - - - - No - - -
ܠܐܝܢܐ ܠܰܐܝܢܳܐ 2:685 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-041618 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62045-041619 - - - - - - No - - -
ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1197 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62045-041620 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-041621 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܒܪܗܡ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:167 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62045-041622 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62045-041623 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܒܐ ܐܰܒ݂ܳܐ 2:6 ܐܒ Noun father 2 13 62045-041624 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܠܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܰܢ 2:10036 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62045-041625 - Masculine - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.