<-- Romans 6:12 | Romans 6:14 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 6:13

Romans 6:13 - ܘܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܛܰܝܒ݂ܽܘܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܚܝܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܙܰܝܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) nor prepare your members the instruments of iniquity unto sin, but prepare yourselves for Aloha, as men who from the dead have been made alive, and your members instruments to be for the righteousness of Aloha.

(Murdock) And also give not up your members as instruments of evil unto sin, but give up yourselves to God, as those who have been resuscitated from the dead; and let your members be instruments for the righteousness of God.

(Lamsa) Neither should you yield your members as instruments of iniquity to sin: but yield yourselves to God, just as if you were men who had risen from among the dead, and let your members be instruments of righteousness to God.

(KJV) Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-06130 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-06131 - - - - - - No - - -
ܬܛܝܒܘܢ ܬ݁ܛܰܝܒ݂ܽܘܢ 2:7989 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62045-06132 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܗܕܡܝܟܘܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:4976 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62045-06133 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܙܝܢܐ ܙܰܝܢܳܐ 2:5720 ܙܢ Noun armour, arms 115 65 62045-06134 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܘܠܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ 2:15369 ܥܘܠ Noun unrighteousness, iniquity 405 160 62045-06135 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܚܛܝܬܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6844 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-06136 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-06137 - - - - - - No - - -
ܛܝܒܘ ܛܰܝܶܒ݂ܘ 2:7977 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62045-06138 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-06139 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-061310 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62045-061311 - - - - - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62045-061312 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62045-061313 - - - - - - No - - -
ܡܝܬܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11516 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62045-061314 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܝܝܬܘܢ ܚܝܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:6919 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62045-061315 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܗܕܡܝܟܘܢ ܘܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:4980 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62045-061316 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܙܝܢܐ ܙܰܝܢܳܐ 2:5720 ܙܢ Noun armour, arms 115 65 62045-061317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-061318 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟܐܢܘܬܗ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ 2:9906 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62045-061319 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-061320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.