<-- Titus 1:6 | Titus 1:8 -->

Analysis of Peshitta verse Titus 1:7

Titus 1:7 - ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܶܡܬ݂ܳܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ ܛܰܢܦ݁ܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) For a presbyter is bound to be without blame, as the steward of Aloha; he shall not be led by the will of self, nor be irascible, nor a transgressor over wine, neither shall his hand be hasty to strike, nor shall he be a lover of sordid gains.

(Murdock) For an elder ought to be blameless, as the steward of God; and not be self-willed, nor irascible, nor excessive in wine, nor with hands swift to strike, nor a lover of base gains.

(Lamsa) For an elder must be blameless, as a steward of God; and he must not be self-willed, not quick tempered, not excessive in the use of wine, not too ready to strike with his hand, not a lover of filthy lucre;

(KJV) For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܝܒ ܚܰܝܳܒ݂ 2:6486 ܚܒ Adjective debtor 139 74 62056-01070 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62056-01071 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62056-01072 - - - - - - No - - -
ܩܫܝܫܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ 2:19141 ܩܫ Noun elder 522 199 62056-01073 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܗܘܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ 2:5078 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-01074 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62056-01075 - - - - - - No - - -
ܪܫܝܢ ܪܶܫܝܳܢ 2:20287 ܪܫܐ Noun accusation, blame, blameless 550 212 62056-01076 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62056-01077 - - - - - - No - - -
ܪܒܝܬܐ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2748 ܪܒ Idiom steward 525 200 62056-01078 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62056-01079 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62056-010710 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-010711 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܬܕܒܪ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܰܪ 2:4117 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62056-010712 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܒܪܥܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ 2:20179 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62056-010713 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13485 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62056-010714 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62056-010715 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-010716 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܚܡܬܢ ܚܶܡܬ݂ܳܢ 2:7307 ܚܡܬ Adjective wrathful, irascible, furious 148 78 62056-010717 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62056-010718 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-010719 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܒܪ ܥܳܒ݂ܰܪ 2:15138 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62056-010720 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62056-010721 - - - - - - No - - -
ܚܡܪܐ ܚܰܡܪܳܐ 2:7273 ܚܡܪܐ Noun wine 147 77 62056-010722 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62056-010723 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5141 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-010724 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܪܗܛܐ ܪܳܗܛܳܐ 2:19580 ܪܗܛ Verb run 531 203 62056-010725 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܝܕܗ ܐܺܝܕ݂ܶܗ 2:561 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62056-010726 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܡܡܚܐ ܠܡܶܡܚܳܐ 2:11548 ܡܚܐ Verb strike, gird 263 118 62056-010727 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62056-010728 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-010729 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܪܚܡ ܪܳܚܶܡ 2:19813 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62056-010730 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܝܘܬܪܢܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ 2:9644 ܝܬܪ Noun lucre, advantage, profit, gain, abundance 190 93 62056-010731 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܛܢܦܐ ܛܰܢܦ݁ܶܐ 2:8260 ܛܢܦ Adjective defiled, unclean, impure, filthy 177 88 62056-010732 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.