<-- Titus 2:10 | Titus 2:12 -->

Analysis of Peshitta verse Titus 2:11

Titus 2:11 - ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܰܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܰܬ݂ ܟ݁ܽܠ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) FOR the all-saving grace of Aloha [Or, the grace of Aloha saving all.] hath appeared to all men,

(Murdock) For the all-vivifying grace of God, is revealed to all men;

(Lamsa) For the grace of God that brings salvation has been revealed to all men.

(KJV) For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܬܓܠܝܬ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܰܬ݂ 2:3731 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62056-02110 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62056-02111 - - - - - - No - - -
ܛܝܒܘܬܗ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:8037 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62056-02112 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62056-02113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܚܝܬ ܡܰܚܝܰܬ݂ 2:6925 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62056-02114 - Feminine Singular Construct Active Participle APHEL No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62056-02115 - - - - - - No - - -
ܠܒܢܝܢܫܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1472 ܐܢܫ Noun human 56 40 62056-02116 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62056-02117 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.