<-- Matthew 3:10 | Matthew 3:12 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 3:11

Matthew 3:11 - ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܚܰܣܺܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ ܠܡܶܫܩܰܠ ܗܽܘ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) I, indeed, baptize you with water unto repentance; but He who cometh after me is mightier than I; he, whose sandals I am not worthy to bear,-he baptizeth you with the Spirit of Holiness and with fire.

(Murdock) I indeed baptize you with water unto repentance; but he that cometh after me is more powerful than I; whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

(Lamsa) I am just baptizing you with water for repentance; but he who is coming after me is greater than I, the one even whose shoes I am not worthy to remove; he will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

(KJV) I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-03110 First Common Singular - - - No - - -
ܡܥܡܕ ܡܰܥܡܶܕ݂ 2:28403 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62040-03111 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-03112 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-03113 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܡܝܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ 2:11652 ܡܝܐ Noun water 268 120 62040-03114 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܬܝܒܘܬܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:22726 ܬܒ Noun repentance 611 238 62040-03115 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-03116 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-03117 - - - - - - No - - -
ܕܒܬܪܝ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ 2:2230 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62040-03118 - - - - - - No First Common Singular
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܶܐ 2:2077 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-03119 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܣܝܢ ܚܰܣܺܝܢ 2:7423 ܚܣܢ Adjective strong, mighty 151 79 62040-031110 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-031111 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܢܝ ܡܶܢܝ 2:12187 ܡܢ Particle from 281 125 62040-031112 - - - - - - No First Common Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-031113 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-031114 - - - - - - No - - -
ܫܘܐ ܫܳܘܶܐ 2:30220 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62040-031115 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-031116 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܣܢܘܗܝ ܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ 2:13664 ܣܐܢ Noun sandal, shoe 285 127 62040-031117 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܡܫܩܠ ܠܡܶܫܩܰܠ 2:22178 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62040-031118 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-031119 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܡܥܡܕ ܡܰܥܡܶܕ݂ 2:15866 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62040-031120 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-031121 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:9103 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62040-031122 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62040-031123 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܢܘܪܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ 2:12888 ܢܘܪ Noun fire 334 139 62040-031124 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.