<-- 2Corinthians 6:4 | 2Corinthians 6:6 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 6:5

2Corinthians 6:5 - ܒ݁ܢܶܓ݂ܕ݁ܶܐ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ ܒ݁ܰܫܓ݂ܽܘܫܝܶܐ ܒ݁ܠܶܐܘܽܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܰܗܪܳܐ ܒ݁ܨܰܘܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) by stripes, by chains, by tumults, by labour, by watching, by fasting,

(Murdock) in scourgings, in imprisonments, in tumults, in toil, in watching, in fasting;

(Lamsa) In scourgings, in bonds, in tumults, in toilings, in vigils, in fastings;

(KJV) In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܢܓܕܐ ܒ݁ܢܶܓ݂ܕ݁ܶܐ 2:12677 ܢܓܕ Noun stripe, weal, wound 327 136 62047-06050 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܐܣܘܪܐ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ 2:1662 ܐܣܪ Noun bond, fetter, chain 22 25 62047-06051 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܫܓܘܫܝܐ ܒ݁ܰܫܓ݂ܽܘܫܝܶܐ 2:20646 ܫܓܫ Noun riot, uproar, tumult, commotion 558 216 62047-06052 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܠܐܘܬܐ ܒ݁ܠܶܐܘܽܬ݂ܳܐ 2:10911 ܠܐܐ Noun weariness, labour, fatigue, laboriousness 233 108 62047-06053 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܫܗܪܐ ܒ݁ܫܰܗܪܳܐ 2:20792 ܫܗܪ Noun watching, wakefulness, vigilance 561 216 62047-06054 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܨܘܡܐ ܒ݁ܨܰܘܡܳܐ 2:17647 ܨܡ Noun fast 475 184 62047-06055 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.