<-- John 4:3 | John 4:5 -->

Analysis of Peshitta verse John 4:4

John 4:4 - ܡܰܥܒ݁ܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) AND he needed that in going he should pass through among the Shomroyee;

(Murdock) And in going, he had occasion to pass through the midst of the Samaritans.

(Lamsa) He had to go through Samaritan territory.

(KJV) And he must needs go through Samaria.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܥܒܕܐ ܡܰܥܒ݁ܕ݂ܳܐ 2:14953 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62043-04040 Third Feminine Singular - Passive Participle APHEL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-04041 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-04042 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-04043 - - - - - - No - - -
ܕܢܐܬܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2108 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-04044 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܢܥܒܪ ܢܶܥܒ݁ܰܪ 2:15132 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62043-04045 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62043-04046 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62043-04047 - - - - - - No - - -
ܫܡܪܝܐ ܫܳܡܪܳܝܶܐ 2:21828 ܫܡܪܝܢ Adjective of Place Samaritan 585 227 62043-04048 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.