<-- 1Corinthians 14:2 | 1Corinthians 14:4 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:3

1Corinthians 14:3 - ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܒ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܘܠܽܘܒ݁ܳܒ݂ܳܐ ܘܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But he who prophesieth speaketh to men, edification and encouragement and consolation.

(Murdock) But he that prophesieth, speaketh unto men, for edification, and exhortation, and consolation.

(Lamsa) But he who prophesies speaks to men for edification, encouragement, and comfort.

(KJV) But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-14030 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-14031 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܢܒܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܐ 2:12589 ܢܒܐ Verb prophesy 325 136 62046-14032 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܠܒܢܝܢܫܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1472 ܐܢܫ Noun human 56 40 62046-14033 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 62046-14034 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܒܢܝܢܐ ܒ݁ܶܢܝܳܢܳܐ 2:2862 ܒܢܐ Noun edification, building 48 37 62046-14035 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܘܒܒܐ ܘܠܽܘܒ݁ܳܒ݂ܳܐ 2:10969 ܠܒ Noun encouragement, heartiness 237 109 62046-14036 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܘܝܐܐ ܘܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ 2:2613 ܒܝܐ Noun comfort, encouragement 37 33 62046-14037 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.