<-- 1Corinthians 14:4 | 1Corinthians 14:6 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:5

1Corinthians 14:5 - ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܒ݁ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܦ݂ܰܫܶܩ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܦ݂ܰܫܶܩ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But I would that all of you could speak with tongues, but especially that you could prophesy. For greater is he who prophesieth than he who speaketh with tongues, unless he interpret. But if he interpret, he edifieth the church.

(Murdock) Now I would that ye all spoke with tongues, but rather that ye prophesied; for greater is he that prophesieth, than he that speaketh in a tongue, unless he interpret; and if he interpret, he edifieth the church.

(Lamsa) I would that you all spoke various tongues, but I would rather that you prophesied: for he who prophesies is greater than he who speaks various tongues, unless he interpret; however, if he interpret it, he edifies the church.

(KJV) I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܨܒܐ ܨܳܒ݂ܶܐ 2:28981 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62046-14050 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-14051 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-14052 - - - - - - No - - -
ܕܟܠܟܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10032 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-14053 - Masculine - - - - No Second Masculine Plural
ܬܡܠܠܘܢ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ 2:12069 ܡܠ Verb speak 273 122 62046-14054 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܒܠܫܢܐ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܐ 2:11299 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 62046-14055 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62046-14056 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-14057 - - - - - - No - - -
ܕܬܬܢܒܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ 2:12591 ܢܒܐ Verb prophesy 325 136 62046-14058 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܪܒ ܪܰܒ݂ 2:19182 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62046-14059 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-140510 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-140511 - - - - - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-140512 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܬܢܒܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܐ 2:12589 ܢܒܐ Verb prophesy 325 136 62046-140513 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-140514 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62046-140515 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܡܠܠ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ 2:12025 ܡܠ Verb speak 273 122 62046-140516 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܒܠܫܢܐ ܒ݁ܠܶܫܳܢܳܐ 2:11298 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 62046-140517 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-140518 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-140519 - - - - - - No - - -
ܡܦܫܩ ܡܦ݂ܰܫܶܩ 2:17381 ܦܫܩ Verb interpret, expound 468 181 62046-140520 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-140521 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-140522 - - - - - - No - - -
ܡܦܫܩ ܡܦ݂ܰܫܶܩ 2:17381 ܦܫܩ Verb interpret, expound 468 181 62046-140523 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15276 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62046-140524 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܢܐ ܒ݁ܳܢܶܐ 2:2831 ܒܢܐ Verb build 48 37 62046-140525 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.