<-- 1Corinthians 7:23 | 1Corinthians 7:25 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 7:24

1Corinthians 7:24 - ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܶܗ ܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Every one in that in which he was called, my brethren, in it let him remain unto [Or, with.] Aloha.

(Murdock) Let every one, my Brethren, continue with God, in whatever [state] he was called.

(Lamsa) My brethren, let every man in whatever station of life he was called, remain therein, serving God.

(KJV) Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܠܢܫ ܟ݁ܽܠܢܳܫ 2:1468 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62046-07240 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܒܡܕܡ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11402 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-07241 - Common - - - - No - - -
ܕܐܬܩܪܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ 2:18834 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62046-07242 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-07243 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-07244 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܢܩܘܐ ܢܩܰܘܶܐ 2:18229 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62046-07245 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62046-07246 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-07247 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.