<-- 1Corinthians 8:8 | 1Corinthians 8:10 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 8:9

1Corinthians 8:9 - ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܟ݂ܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܽܘܩܰܠܬ݁ܳܐ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But beware that this your power become not a stumbling-block to the infirm ones.

(Murdock) See to it, however, lest this your authority become a stumbling-block to the weak.

(Lamsa) But be careful lest this liberty of yours become a stumbling block to the weak.

(KJV) But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are weak.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܙܘ ܚܙܰܘ 2:6681 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62046-08090 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-08091 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62046-08092 - - - - - - No - - -
ܫܘܠܛܢܟܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܟ݂ܽܘܢ 2:21413 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62046-08093 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-08094 - Masculine Singular - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-08095 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܬܘܩܠܬܐ ܬ݁ܽܘܩܰܠܬ݁ܳܐ 2:22929 ܬܩܠ Noun offense, stumbling block 608 236 62046-08096 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܟܪܝܗܐ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ 2:10541 ܟܪܗ Participle Adjective sick, weak, infirm 226 105 62046-08097 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.