<-- 1Timothy 2:8 | 1Timothy 2:10 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 2:9

1Timothy 2:9 - ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܒ݁ܬ݂ܰܚܡܶܨܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܨܒ݁ܺܝܬ݂ܗܶܝܢ ܠܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܕ݂ܽܘܠܶܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) So also let women with decorous simplicity of apparel,with modesty and with chastity, adorn themselves, not with braidings, and with gold, and with pearls, and with fine vestments,

(Murdock) So also, that women [appear] in a chaste fashion of dress; and that their adorning be with modesty and chastity; not with curls, or with gold, or with pearls, or with splendid robes;

(Lamsa) In like manner also, let the apparel of women be simple and their adornment be modest and refined; not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array;

(KJV) In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62054-02090 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62054-02091 - - - - - - No - - -
ܢܫܐ ܢܶܫܶܐ 2:1515 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62054-02092 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܐܣܟܡܐ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ 2:1640 ܐܣܟܡܐ Noun form, fashion, figure 24 26 62054-02093 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܟܦܐ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܐ 2:25923 ܢܟܦ Adjective modest, sober 340 141 62054-02094 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܒܘܫܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܳܐ 2:10984 ܠܒܫ Noun clothing, dress, apparel 234 108 62054-02095 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܬܚܡܨܬܐ ܒ݁ܬ݂ܰܚܡܶܨܬ݁ܳܐ 2:7258 ܚܡܨ Noun shamefastness, modesty, reverence 610 237 62054-02096 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܢܟܦܘܬܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:13115 ܢܟܦ Noun modesty, sobriety 340 141 62054-02097 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62054-02098 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܬܨܒܝܬܗܝܢ ܬ݁ܰܨܒ݁ܺܝܬ݂ܗܶܝܢ 2:17584 ܨܒܬ Noun adornment 617 240 62054-02099 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-020910 - - - - - - No - - -
ܒܓܕܘܠܐ ܒ݁ܰܓ݂ܕ݂ܽܘܠܶܐ 2:3524 ܓܕܠ Noun twisting, curling, braiding 60 44 62054-020911 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܕܗܒܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4206 ܕܗܒ Noun gold 84 52 62054-020912 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62054-020913 - - - - - - No - - -
ܒܡܪܓܢܝܬܐ ܒ݁ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ 2:12424 ܡܪܓܢܝܬܐ Noun pearl 299 131 62054-020914 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62054-020915 - - - - - - No - - -
ܒܢܚܬܐ ܒ݁ܢܰܚܬ݁ܶܐ 2:12955 ܢܚܬܐ Noun garment 336 139 62054-020916 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܦܝܪܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ 2:22090 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62054-020917 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.