<-- 2Corinthians 10:1 | 2Corinthians 10:3 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 10:2

2Corinthians 10:2 - ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܬ݂ܶܐܠܶܨ ܒ݁ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܕ݁ܰܐܫܺܝܚ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܫܒ݁ܺܝܢ ܠܰܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) beseech of you, that when I come I may not be constrained with the confidence I have to be bold, as I think, over those men who imagine that we walk in the flesh.

(Murdock) yet I beseech of you that, when I come, I may not be compelled by the boldness that is in me to be daring, as I estimate it, towards the persons who think we walk according to the flesh.

(Lamsa) I beseech you, that when I arrive, not to be troubled by the things which I hope to carry out, for it is my purpose to put to scorn those men who regard us as if we lived after the flesh.

(KJV) But I beseech you, that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:23340 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62047-10020 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-10021 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-10022 - - - - - - No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62047-10023 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-10024 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62047-10025 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܝܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ 2:2102 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-10026 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܬܐܠܨ ܐܶܬ݂ܶܐܠܶܨ 2:1054 ܐܠܨ Verb urge, constrain 18 23 62047-10027 First Common Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܬܘܟܠܢܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ 2:22781 ܬܟܠ Noun trust, confidence 607 235 62047-10028 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-10029 - - - - - - No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-100210 - - - - - - No First Common Singular
ܕܐܫܝܚ ܕ݁ܰܐܫܺܝܚ 2:21140 ܫܘܚ Verb dare 564 218 62047-100211 First Common Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-100212 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܪܥܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ 2:29950 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62047-100213 First Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-100214 First Common Singular - - - Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-100215 - - - - - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62047-100216 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-100217 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܫܒܝܢ ܕ݁ܚܳܫܒ݁ܺܝܢ 2:7760 ܚܫܒ Verb think, reckon, deliberate 160 82 62047-100218 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62047-100219 - - - - - - No First Common Plural
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-100220 - - - - - - No - - -
ܕܒܒܣܪ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ 2:2949 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62047-100221 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܗܠܟܝܢܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢܰܢ 2:5220 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62047-100222 First Masculine Plural - Active Participle PAEL No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.