<-- Acts 12:9 | Acts 12:11 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 12:10

Acts 12:10 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪܘ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩܘ ܘܰܥܒ݂ܰܪܘ ܫܽܘܩܳܐ ܚܰܕ݂ ܦ݁ܪܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when he had passed the first and second guard, they came to the gate of iron, and it was opened to them of its own accord. [From the will of itself.] And when they went forth and had passed one street, the angel departed from him.

(Murdock) And when the first ward was passed and the second, they came to the iron gate, and it opened to them of its own accord. And when they had gone out, and had passed one street, the angel departed from him.

(Lamsa) When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate and it opened to them of its own accord; and when they had gone out, and had passed one street, the angel departed from him.

(KJV) When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city; which opened to them of his own accord: and they went out, and passed on through one street; and forthwith the angel departed from him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-12100 - - - - - - No - - -
ܥܒܪܘ ܥܒ݂ܰܪܘ 2:15142 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62044-12101 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܛܪܬܐ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ 2:12967 ܢܛܪ Noun watch 268 120 62044-12102 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ 2:18126 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62044-12103 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܬܪܬܝܢ ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23001 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62044-12104 - Feminine - - - - No - - -
ܐܬܘ ܐܶܬ݂ܰܘ 2:2079 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-12105 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-12106 - - - - - - No - - -
ܠܬܪܥܐ ܠܬ݂ܰܪܥܳܐ 2:23077 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 62044-12107 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܪܙܠܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ 2:17088 ܦܪܙܠܐ Noun iron 459 178 62044-12108 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܦܬܚ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ 2:17430 ܦܬܚ Verb open 470 182 62044-12109 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-121010 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-121011 - - - - - - No - - -
ܨܒܘܬ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ 2:17525 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62044-121012 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13485 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62044-121013 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-121014 - - - - - - No - - -
ܢܦܩܘ ܢܦ݂ܰܩܘ 2:13406 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-121015 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܥܒܪܘ ܘܰܥܒ݂ܰܪܘ 2:15127 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62044-121016 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܫܘܩܐ ܫܽܘܩܳܐ 2:21007 ܫܘܩܐ Noun street, marketplace, square, bazaar 568 219 62044-121017 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-121018 - Masculine - - - - No - - -
ܦܪܩ ܦ݁ܪܰܩ 2:17252 ܦܪܩ Verb depart, deliver, save, rescue, pursue, go away, abstain 464 180 62044-121019 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-121020 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-121021 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11892 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62044-121022 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.