<-- Acts 19:39 | Acts 19:41 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:40

Acts 19:40 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܪܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܳܓ݂ܽܘܫܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܢ ܒ݁ܰܛܳܠܳܐܝܺܬ݂ ܘܶܐܫܬ݁ܓ݂ܶܫܢ ܕ݁ܠܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For now also are we standing in peril of being accused as disturbers, because we cannot make excuse for the concourse of this day, inasmuch as we have met uselessly, and have made a tumult without cause.

(Murdock) Because too we are now in danger of being accused as seditious, since we cannot give a reason for the meeting of this day, because we have assembled needlessly, and been tumultuous without a cause.

(Lamsa) For even now we are in danger of being charged with sedition, for we cannot give an answer concerning this day's meeting, because we have assembled for no reason, and have been tumultuous without a cause.

(KJV) For we are in danger to be called in question for this day's uproar, there being no cause whereby we may give an account of this concourse.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-19400 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-19401 - - - - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62044-19402 - - - - - - No - - -
ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ 2:18582 ܩܢܕܝܢܘܣ Noun peril, danger 509 194 62044-19403 - Feminine Singular - - - No - - -
ܩܝܡܝܢܢ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ 2:18339 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-19404 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܕܢܬܪܫܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܪܫܶܐ 2:20280 ܪܫܐ Verb blame, fault, accuse 550 212 62044-19405 First Common Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-19406 - - - - - - No - - -
ܫܓܘܫܐ ܫܳܓ݂ܽܘܫܶܐ 2:20644 ܫܓܫ Noun rioter 558 216 62044-19407 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-19408 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚܝܢܢ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ 2:21260 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-19409 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܕܢܦܘܩ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ 2:13351 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-194010 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-194011 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-194012 - - - - - - No - - -
ܟܢܫܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ 2:10318 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62044-194013 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܘܡܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ 2:8982 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-194014 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-194015 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܟܢܫܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܢ 2:10250 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62044-194016 First Common Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܛܠܐܝܬ ܒ݁ܰܛܳܠܳܐܝܺܬ݂ 2:2590 ܒܛܠ Adverb (ending with AiYT) cause 42 35 62044-194017 - - - - - - No - - -
ܘܐܫܬܓܫܢ ܘܶܐܫܬ݁ܓ݂ܶܫܢ 2:20657 ܫܓܫ Verb stir up, trouble 559 216 62044-194018 First Common Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-194019 - - - - - - No - - -
ܥܠܬܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ 2:15669 ܥܠ Noun cause, occasion 416 164 62044-194020 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.