<-- Acts 26:28 | Acts 26:30 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 26:29

Acts 26:29 - ܘܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܒ݂ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And Paulos said, I would from Aloha that in little and in much, not only thou, but also all who hear me to-day, were as I am, except these bonds.

(Murdock) And Paul said: I would to God, that not only thou, but likewise all that hear me this day, were almost, and altogether, as I am, aside from these bonds.

(Lamsa) And Paul said, I pray God that not only you, but also all of those who hear me today, were as I am, except for these bonds.

(KJV) And Paul said, I would to God, that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost, and altogether such as I am, except these bonds.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܦܘܠܘܣ ܘܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16455 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-26290 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-26291 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:23340 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-26292 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-26293 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-26294 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-26295 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܠܝܠ ܒ݁ܩܰܠܺܝܠ 2:18610 ܩܠ Adjective little, light, swift 506 194 62044-26296 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܒܣܓܝ ܘܰܒ݂ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13921 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-26297 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-26298 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-26299 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62044-262910 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62044-262911 - - - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-262912 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-262913 - - - - - - No - - -
ܠܟܠܗܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10100 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-262914 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-262915 - Common Plural - - - No - - -
ܕܫܡܥܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ 2:21714 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-262916 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-262917 - - - - - - No First Common Singular
ܝܘܡܢܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9013 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62044-262918 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܗܘܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5080 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-262919 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܟܘܬܝ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ 2:776 ܐܟܘܬ Particle like as 15 21 62044-262920 - - - - - - No First Common Singular
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62044-262921 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-262922 - - - - - - No - - -
ܐܣܘܪܐ ܐܰܣܽܘܪܶܐ 2:1659 ܐܣܪ Noun bond, fetter, chain 22 25 62044-262923 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-262924 - Common Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.