<-- John 14:16 | John 14:18 -->

Analysis of Peshitta verse John 14:17

John 14:17 - ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘܬ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܳܡܰܪ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) the Spirit of truth, he whom the world cannot receive, because it doth not see him, nor know him. But you know him; for with you he dwelleth, and in you is.

(Murdock) the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, and knoweth him not: but ye know him, because he abideth with you, and is in you.

(Lamsa) Even the Spirit of the truth; whom the world cannot receive, because it has not seen him, and does not know him; but you know him because he abides with you, and is in you.

(KJV) Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62043-14170 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܪܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22289 ܫܪ Noun truth 599 231 62043-14171 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-14172 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62043-14173 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-14174 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚ ܡܶܫܟ݁ܰܚ 2:21256 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62043-14175 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܡܩܒܠܘܬܗ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘܬ݂ܶܗ 2:17964 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62043-14176 - - - - Infinitive PAEL No Third Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62043-14177 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-14178 - - - - - - No - - -
ܚܙܝܗܝ ܚܙܳܝܗ݈ܝ 2:6685 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62043-14179 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-141710 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܗ ܝܰܕ݂ܥܶܗ 2:8690 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62043-141711 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-141712 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-141713 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62043-141714 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-141715 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-141716 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܠܘܬܟܘܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11131 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62043-141717 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܡܪ ܥܳܡܰܪ 2:15963 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62043-141718 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܒܟܘܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:2262 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62043-141719 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-141720 Third Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.