<-- John 15:8 | John 15:10 -->

Analysis of Peshitta verse John 15:9

John 15:9 - ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܢܝ ܐܳܒ݂ܝ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܩܰܘܰܘ ܒ݁ܪܶܚܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܀

Translations

(Etheridge) As my Father hath loved me, so I have loved you: continue in the love of me.

(Murdock) As my Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in the love of me.

(Lamsa) Just as my Father has loved me, I also have loved you; remain in my love.

(KJV) As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62043-15090 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܚܒܢܝ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܢܝ 2:6033 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62043-15091 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No First Common Singular
ܐܒܝ ܐܳܒ݂ܝ 2:24 ܐܒ Noun father 2 13 62043-15092 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-15093 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-15094 First Common Singular - - - No - - -
ܐܚܒܬܟܘܢ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:6030 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62043-15095 First Common Singular - Perfect APHEL No Second Masculine Plural
ܩܘܘ ܩܰܘܰܘ 2:18233 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62043-15096 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܒܪܚܡܬܝ ܒ݁ܪܶܚܡܰܬ݂ܝ 2:19857 ܪܚܡ Noun love, friendship 538 207 62043-15097 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܝܠܝ ܕ݁ܺܝܠܝ 2:4392 ܕܝܠ Particle own 90 54 62043-15098 - - - - - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.