<-- John 19:30 | John 19:32 -->

Analysis of Peshitta verse John 19:31

John 19:31 - ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܢܒ݂ܽܘܬ݂ܽܘܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦ݂ܝܰܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܢܳܓ݂ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܰܒ݁ܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܡܶܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܰܢܬ݂ܰܒ݁ܪܽܘܢ ܫܳܩܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܙܩܺܝܦ݂ܶܐ ܘܢܰܚܬ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) THE Jihudoyee, because it was the preparation, said, Let not these bodies remain-all-night upon the cross, because the shabath has lighted: for a great day was the day of that shabath. And they besought of Pilatos that they should break the legs of those (who had been) crucified, and take them down.

(Murdock) And because it was the preparation, the Jews said: These bodies must not remain all night upon the cross: because the sabbath was dawning; and the day of that sabbath was a great day. And they requested of Pilate, that they should break the legs of those crucified, and take them down.

(Lamsa) Now because it was Friday the Jews said, Let not these bodies remain on their crosses because the sabbath is dawning; for that sabbath was a great day. So they besought Pilate to have the legs of those who were crucified broken, and to have them lowered down.

(KJV) The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day,) besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62043-19310 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-19311 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62043-19312 - - - - - - No - - -
ܕܥܪܘܒܬܐ ܕ݁ܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ 2:16198 ܥܪܒ Noun eve, day of preparation 427 168 62043-19313 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-19314 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-19315 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-19316 - - - - - - No - - -
ܢܒܘܬܘܢ ܢܒ݂ܽܘܬ݂ܽܘܢ 2:2688 ܒܬ Denominative lodge, remain 40 34 62043-19317 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܦܓܪܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܐ 2:16421 ܦܓܪ Noun body 434 170 62043-19318 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-19319 - Common Plural - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62043-193110 - - - - - - No - - -
ܙܩܝܦܝܗܘܢ ܙܩܺܝܦ݂ܝܰܗܽܘܢ 2:5904 ܙܩܦ Noun cross, the Cross 119 67 62043-193111 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62043-193112 - - - - - - No - - -
ܕܫܒܬܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:20623 ܫܒܬܐ Noun Sabbath 558 215 62043-193113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܓܗܐ ܢܳܓ݂ܗܳܐ 2:12686 ܢܓܗ Verb dawn, spend the night 327 136 62043-193114 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܝܘܡܐ ܝܰܘܡܳܐ 2:8996 ܝܘܡ Noun day 190 92 62043-193115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-193116 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62043-193117 - - - - - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62043-193118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܘܡܐ ܝܰܘܡܳܐ 2:8996 ܝܘܡ Noun day 190 92 62043-193119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܒܬܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:20623 ܫܒܬܐ Noun Sabbath 558 215 62043-193120 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-193121 - Feminine Singular - - - No - - -
ܘܒܥܘ ܘܰܒ݂ܥܰܘ 2:3009 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62043-193122 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-193123 - - - - - - No - - -
ܦܝܠܛܘܣ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ 2:16556 ܦܝܠܛܘܣ Proper Noun Pontius Pilate 444 173 62043-193124 - - - - - - No - - -
ܕܢܬܒܪܘܢ ܕ݁ܰܢܬ݂ܰܒ݁ܪܽܘܢ 2:22636 ܬܒܪ Verb break 604 234 62043-193125 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܫܩܝܗܘܢ ܫܳܩܰܝܗܽܘܢ 2:22121 ܫܩܐ Noun shin bone, tibia 593 229 62043-193126 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܗܢܘܢ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ 2:5041 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-193127 - Masculine Plural - - - No - - -
ܙܩܝܦܐ ܙܩܺܝܦ݂ܶܐ 2:5924 ܙܩܦ Noun cross, the Cross 119 67 62043-193128 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܢܚܬܘܢ ܘܢܰܚܬ݂ܽܘܢ 2:12928 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62043-193129 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-193130 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.