<-- Luke 11:46 | Luke 11:48 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 11:47

Luke 11:47 - ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܢܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܰܒ݂ܪܶܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Woe to you ! for you build the tombs of the prophets whom your fathers killed:

(Murdock) Woe to you! who build the sepulchres of the prophets, whom your fathers slew.

(Lamsa) Woe to you! for you build the tombs of prophets, whom your fathers killed.

(KJV) Woe unto you! for ye build the sepulchres of the prophets, and your fathers killed them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62042-11470 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-11471 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܒܢܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܢܶܝܢ 2:2838 ܒܢܐ Verb build 48 37 62042-11472 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-11473 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܩܒܪܐ ܩܰܒ݂ܪܶܐ 2:18053 ܩܒܪ Noun tomb, sepulchre, grave 489 188 62042-11474 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܒܝܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12610 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62042-11475 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܗܝܟܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:32 ܐܒ Noun father 2 13 62042-11476 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܩܛܠܘ ܩܰܛܶܠܘ 2:18496 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62042-11477 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-11478 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.