<-- Luke 21:28 | Luke 21:30 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 21:29

Luke 21:29 - ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܠܬ݂ܺܬ݁ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܠܳܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) AND he spake to them a parable, Behold the fig-tree and all the trees;

(Murdock) And he uttered a similitude to them. Look at the fig-tree, and all the trees.

(Lamsa) And he said to them a parable, Look at the fig tree and all the trees;

(KJV) And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-21290 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-21291 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-21292 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܬܠܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ 2:12570 ܡܬܠ Noun parable, proverb, similitude 317 135 62042-21293 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܙܘ ܚܙܰܘ 2:6681 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-21294 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܠܬܬܐ ܠܬ݂ܺܬ݁ܳܐ 2:22593 ܬܬܐ Noun fig, fig tree 603 233 62042-21295 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܟܠܗܘܢ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10069 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-21296 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܠܢܐ ܐܺܝܠܳܢܶܐ 2:646 ܐܝܠܐ Noun tree 13 18 62042-21297 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.