<-- Mark 13:10 | Mark 13:12 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 13:11

Mark 13:11 - ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܩܰܕ݁ܡܽܘܢ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܪܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܶܠܘ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But when they lead you to deliver you up, be not previously anxious what you shall say, nor premeditate; but that, whatever is given you in that hour, that say. For it is not you speaking, but the Spirit of Holiness.

(Murdock) And when they shall lead you to deliver you up, be not solicitous beforehand what ye shall say, neither premeditate; but, that which shall be given you in that hour, speak ye; for it is not ye that speak, but the Holy Spirit.

(Lamsa) When they bring you up to deliver you, do not worry beforehand what you will speak; and do not think of anything except what is given you in that very hour; speak that; for it is not you that speak, but the Holy Spirit.

(KJV) But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62041-13110 - - - - - - No - - -
ܕܡܩܪܒܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ 2:18948 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62041-13111 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62041-13112 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62041-13113 - - - - - - No - - -
ܕܢܫܠܡܘܢܟܘܢ ܕ݁ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ 2:21489 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62041-13114 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-13115 - - - - - - No - - -
ܬܩܕܡܘܢ ܬ݁ܩܰܕ݁ܡܽܘܢ 2:18087 ܩܕܡ Verb go before 490 188 62041-13116 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܬܐܨܦܘܢ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ 2:9409 ܝܨܦ Verb careful, anxious, solicitous 195 96 62041-13117 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62041-13118 - - - - - - No - - -
ܬܡܠܠܘܢ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ 2:12069 ܡܠ Verb speak 273 122 62041-13119 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-131110 - - - - - - No - - -
ܬܪܢܘܢ ܬ݁ܶܪܢܽܘܢ 2:20098 ܪܢܐ Verb meditate, think, consider, plan 544 209 62041-131111 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62041-131112 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62041-131113 - Common - - - - No - - -
ܕܡܬܝܗܒ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8800 ܝܗܒ Verb give 188 91 62041-131114 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62041-131115 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܗܝ ܒ݁ܗܳܝ 2:5035 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62041-131116 - Feminine Singular - - - No - - -
ܫܥܬܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22050 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62041-131117 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62041-131118 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܠܠܘ ܡܰܠܶܠܘ 2:12051 ܡܠ Verb speak 273 122 62041-131119 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-131120 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-131121 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62041-131122 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62041-131123 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܡܡܠܠܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ 2:27070 ܡܠ Verb speak 273 122 62041-131124 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62041-131125 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:9229 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62041-131126 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62041-131127 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.