<-- Matthew 27:23 | Matthew 27:25 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 27:24

Matthew 27:24 - ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܰܪ ܐܶܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܪܰܘܒ݁ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܩܰܠ ܡܰܝܳܐ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܥܺܝܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܚܰܣܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Then Pilatos, when he saw that nothing availed, but that the tumult became greater, took waters (and) washed his hands before [In the eye of the assembly.] the assembly, and said, I am expiated from the blood of this Just One. You shall know.

(Murdock) And Pilate, when he saw that it availed nothing, but rather that tumult was produced, took water, and washed his hands before the eyes of the multitude, and said: I am pure from the blood of this just man: see ye to it.

(Lamsa) Now when Pilate saw that he was gaining nothing, but that instead confusion was increasing, he took water and washed his hands before the people, and said, I am innocent of the blood of this righteous man; do as you please.

(KJV) When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܝܠܛܘܣ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ 2:16556 ܦܝܠܛܘܣ Proper Noun Pontius Pilate 444 173 62040-27240 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-27241 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-27242 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܙܳܐ 2:6673 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-27243 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܡܕܡ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11406 ܡܕܡ Noun something 253 116 62040-27244 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-27245 - - - - - - No - - -
ܡܘܬܪ ܡܰܘܬ݁ܰܪ 2:9692 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62040-27246 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62040-27247 - - - - - - No - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62040-27248 - - - - - - No - - -
ܪܘܒܐ ܪܰܘܒ݁ܳܐ 2:19612 ܪܒ Noun uproar 532 203 62040-27249 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܐ ܗܳܘܶܐ 2:5087 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-272410 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܫܩܠ ܫܩܰܠ 2:22194 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62040-272411 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܝܐ ܡܰܝܳܐ 2:11659 ܡܝܐ Noun water 268 120 62040-272412 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܫܝܓ ܐܰܫܺܝܓ݂ 2:20947 ܫܘܓ Verb wash 558 215 62040-272413 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܝܕܘܗܝ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:563 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62040-272414 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܥܝܢ ܠܥܺܝܢ 2:15527 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-272415 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܟܢܫܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ 2:10318 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62040-272416 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-272417 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܚܣܝ ܡܚܰܣܰܝ 2:25392 ܚܣܐ Denominative absolve, free, exempt 150 78 62040-272418 First Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-272419 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-272420 - - - - - - No - - -
ܕܡܗ ܕ݁ܡܶܗ 2:4679 ܕܡ Noun blood 93 56 62040-272421 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܗܢܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ 2:5243 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-272422 - Masculine Singular - - - No - - -
ܙܕܝܩܐ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ 2:5538 ܙܕܩ Adjective righteous, just, worthy 110 63 62040-272423 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-272424 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܬܕܥܘܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ 2:8734 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62040-272425 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.