<-- Revelation 2:2 | Revelation 2:4 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:3

Revelation 2:3 - ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܘܰܛܥܶܢܬ݁ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܘܠܳܐ ܠܺܐܝܬ݁ ܀

Translations

(Etheridge) And thou hast patience, and hast laboured on account of my name, and hast not fainted.

(Murdock) And thou hast had patience, and hast borne the burden, on account of my name, and hast not fainted.

(Lamsa) And you have patience, and you have borne burdens for my name's sake, and have not wearied.

(KJV) And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:13785 ܣܒܪ Noun patience, endurance 284 127 63066-02030 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-02031 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 63066-02032 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܘܛܥܢܬ ܘܰܛܥܶܢܬ݁ 2:8365 ܛܥܢ Verb bear, carry, carry 180 89 63066-02033 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-02034 - - - - - - No - - -
ܫܡܝ ܫܶܡܝ 2:21618 ܫܡ Noun name 583 225 63066-02035 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-02036 - - - - - - No - - -
ܠܐܝܬ ܠܺܐܝܬ݁ 2:10899 ܠܐܐ Verb toil, labour, tire 233 107 63066-02037 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.