<-- Romans 1:31 | Romans 2:1 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 1:32

Romans 1:32 - ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܚܰܝܶܒ݂ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) knowing the judgment of Aloha, that they who these things do, unto death are condemned, (yet) not only do them, but also participate with those who do them.

(Murdock) These, while they know the judgment of God, that he condemneth those to death who perpetrate such things, are not only doers of them, but the companions of such as do them.

(Lamsa) Knowing the judgment of God, that those who commit such things, he condemns to death, they not only do them, but also associate with those who practice them.

(KJV) Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-01320 - Common Plural - - - No - - -
ܕܟܕ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ 2:9808 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62045-01321 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:8696 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62045-01322 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܝܢܗ ܕ݁ܺܝܢܶܗ 2:4476 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62045-01323 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-01324 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐܝܠܝܢ ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:672 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-01325 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62045-01326 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-01327 - Common Plural - - - No - - -
ܣܥܪܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ 2:14688 ܣܥܪ Verb visit, do, effect 384 153 62045-01328 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܡܘܬܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11495 ܡܬ Noun death 260 118 62045-01329 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܚܝܒ ܡܚܰܝܶܒ݂ 2:6455 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62045-013210 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-013211 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-013212 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62045-013213 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:14982 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62045-013214 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܝܢ ܠܗܶܝܢ 2:10845 ܠ Particle to, for 232 107 62045-013215 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-013216 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-013217 - - - - - - No - - -
ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ 2:21047 ܫܘܬܦ Verb partaker 570 220 62045-013218 Third Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-013219 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܠܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5242 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-013220 - Common Plural - - - No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:14982 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62045-013221 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.